logo
آموزش پازل اعضای بدن استوری لاین

آموزش پازل اعضای بدن استوری لاین ( به کمک آزمون های freeform)

آموزش پروژه تصاویر مشابه در نرم افزار استوری لاین

آموزش پروژه تصاویر مشابه در نرم افزار استوری لاین

آموزش رنگ آمیزی در نرم افزار استوری لاین

آموزش رنگ آمیزی در نرم افزار استوری لاین

آموزش طراحی بازی جمع میوه ها استوری لاین

آموزش طراحی بازی جمع میوه ها استوری لاین ( به کمک متغیرها)

آموزش طراحی بازی جهت نما استوری لاین

آموزش طراحی بازی جهت نما استوری لاین ( به کمک states)

آموزش طراحی چرخه زندگی پروانه استوری لاین

آموزش طراحی چرخه زندگی پروانه استوری لاین ( به کمک اسلایدر )

آموزش متغیرها در نرم افزار استوری لاین

آموزش متغیرها در نرم افزار استوری لاین

آموزش نرم افزار استوری لاین افزودن تایمر

آموزش نرم افزار استوری لاین افزودن تایمر و دریافت اسم

آموزش نرم افزار استوری لاین بازی فکری

آموزش نرم افزار استوری لاین بازی فکری (الگوهای دایره ای)

طراحی بازی شناخت حیوانات استوری لاین

طراحی بازی شناخت حیوانات استوری لاین